neděle 20. května 2012

Exekuce a jak se vyhnout exekuci

Co dělat v případě, že hrozí exekuce?
Co dělat v případě, že exekuce byla vyhlášena?

V obou případech platí to nejjednodušší: musíte reagovat včas. Nemá smysl zkoušet vyhnout se exekuci tak, že nebudete reagovat na výzvu exekutora, na dopisy od soudu apod. Metoda strkání hlavy do písku je sebevražedná, není to cesta, jak zabránit exekuci.

Takže co konkrétně dělat, když hrozí exekuce? Nejrpve se musíte seznámit s tím, jak funguje exekutor. To je poměrně snadné - exekutoři a exekutorské úřady o sobě píšou téměř vše. Přehled zajímavých stránek se Vám nyní zobrazuje po pravé straně této stránky a také v záhlaví blogu. Podívejte se raději na vše, jak probíhají dražby, jak fungují odkupy pohledávek, jak probíhá vymáhání dluhů i jaké jsou možnosti půjčky pro překlenutí současné situace. Pečlivé pročtení Vám umožní udělat si obrázek, jak vlastně řízení probíhá a co následuje (třeba vymáhání dluhů, odkup pohledávek, dražba atd.). Tyto informace mají pro Vás smysl a velkou důležitost.

Když si tedy stránky, které máte zobrazeny vpravo od tohoto textu a také nahoře v záhlaví blogu, pročtete (doporučujeme všechny uvedené - jsou seřazeny podle relevance), víte, co a kdy Vám hrozí a co naopak budete moci využít ve Váš prospěch. Neváhejte a po pročetení těchto odkazů volejte přímo exkutorovi, který Vás bude mít na strarosti. Víte již, jak exekutor bude asi postupovat - proto se s ním můžete domluvit na postupu. Jde například o domluvení splátek, o zastavení exekuce atd. Budete se divit, kolik exekutorů bude velmi ochotno se s Vámi domluvit. Jejich zájmem je získat od Vás dlužnou částku, ne si přidělávat práci. Váš aktivní přístup se vyplatí.

Proto nic neodkládejte, a pokud Vám exekuce hrozí, začnete nyní pročítat stránky uvedené vpravo od tohoto textu a také nahoře v záhlaví blogu. Se získanými znalostmi se Vám bude daleko lépe pracovat na odvrácení nebo zastavení Vaší exekuce.

sobota 4. února 2012

Jak probíhá exekuce

Exekuce může být raealizována kupříkladu pravidelnými srážkami ze mzdy a příjmů povinného, nebo tzv. přikázáním pohledávky, prodejem movitých věcí a nemovitostí. Rovněž tak může při exekuci dojít k prodeji podniku, nebo zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech, vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci, provedením prací a výkonů nebo uložením pokuty ( i opakovaně) k vynucení splnění jiné povinnosti.
Náklady na exekuci řeší příkaz k úhradě nákladů na exekuci. Tyto náklady se současně vymáhají v průběhu prováděné exekuce.
Exekuce skončí vymožením pohledávky oprávněného a také vymožením nákladů exekuce, nebo zastavením exekuce. O zastavení rozhoduje ( a to i bez návrhu) sám soudní exekutor. Jestli návrh na zastavení exekuce sám nevydává a podanému návrhu na zastavení exekuce nevyhoví, pak exekutor takový návrh na zastavení exekuce předá k rozhodnutí exekučnímu soudu.

Podrobnosti naleznete v odkazech, které se na této stránce zobrazují vpravo od textu a také nahoře nad textem (pod hlavičkou blogu). Podrobným prostudováním se dozvíte vše potřebné o tom, jak se aktuálně realizují exekuce a jak postupují exekutoři. Pár minut, které postupným pročtením odkazů strávíte, se vám velmi vyplatí.

Kdo je to exekutor

Soudní exekutor je osoba, která realizuje exekuci. Oprávněná osoba (čili ten, kdo se exekuce domáhá), předává návrh na zahájení exekuce tomuto soudnímu exekutorovi, kterého si přeje pověřit realizací exekuce. Soudní exekutor přezkoumá návrh na exekuci, opraví eventuelní chyby a pak návrh na exekuci předá exekučnímu soudu. Exekuční soud musí být v místě bydliště toho, vůči němuž má být exekuce vedena (tzv. povinný, povinná osoba) .
Exekuční soud vydá usnesení o nařízení exekuce a pověří exekutora provedením exekuce.

Soudní exekutor může v jedné věci zvolit více typů exekuce naráz.

pátek 1. července 2011

Exekuce - trocha teorie

Exekuce je vykonávací řízení k provedení exekučního titulu. Jde o vykonatelné rozhodnutí soudu, notářský zápis (kde je doložka souhlasu s vykonatelností), vykonatelný rozhodčí nález, vykonatelné rozhodnutí orgánu státní správy nebo samosprávy. Může jít také o exekutorský zápis či schválení smíru nebo listiny, u nichž vykonání dovoluje zákon.

Exekuce tkví především ve vymáhání peněz od povinné osoby (neboli od dlužníka) pro oprávněnou osobu (neboli pro věřitele).
Před exekucí ale nejdříve musí probíhat nalézací řízení, ze kterého vzejde vykonatelný exekuční titul. Pokud povinný nesplní včas a dobrovolně povinnost plynoucí z nalézacího řízení, pak dojde k výkon, čili k realizaci exekuce.